ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5


(13 ธ.ค. 65) นายอภิชัย ธีระรังสิกุล วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) พร้อม นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสำรวจออกแบบที่ดำเนินการเอง เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสำรวจออกแบบที่ดำเนินการเอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ โดยกรมทางหลวงชนบท ให้ความสำคัญกับประชาชนในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการสำรวจและออกแบบซึ่งเป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นโครงการ และเป็นขั้นตอนที่กรมจะได้สื่อสารทำความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยมีจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ นายภูมิรัฐ ทองอุดม    นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักฝึกอบรม และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท