ที่ตั้งและบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ

ที่ตั้งและบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ

เป็นโครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ แนวถนนใหม่ ที่มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมือง ของ อ.สะเดา โดยในการศึกษา สำรวจออกแบบ แนวเส้นทางจะอยู่ในเขตพื้นที่ 5 ตำบล ของอำเภอสะเดา คือ ตำบลสะเดา ตำบลปาดังปาดังเบซาร์ ตำบลปริก ตำบลสำนักแต้ว และตำบลสำนักขาม ซึ่งโครงการจะมีทางแยกต่างระดับ 4 แห่ง แนวเส้นทางโครงการมีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยพื้นที่โครงการในการศึกษาและสำรวจออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1


รูปที่ 1 : ตำแหน่งและที่ตั้งของโครงการ
หมายเหตุ ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการสำรวจออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท