ขอบเขตการศึกษาของโครงการ

ขอบเขตการศึกษาของโครงการระยะเวลาดำเนินงาน

ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 รวมระยะเวลา 270 วัน