เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมา

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และด่านชายแดนที่สำคัญถึง 2 ด่านคือด่านชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การนำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสัญจรหลักของรถยนต์และรถบรรทุก เพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้าจากชายแดนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเส้นทางเดียว อีกทั้งเส้นทางนี้จะต้องผ่านเขตชุมชนตัวเมืองสะเดา ทำให้การจราจรจะติดขัด เกิดความเดือดร้อนทั้งผู้เดินทาง การขนส่งสินค้าตลอดจนประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีเส้นทางอื่นทดแทนและไม่สามารถรองรับการขยายตัวด้านคมนาคมขนส่งได้อีก การดำเนินโครงการถนนเลี่ยงเมืองอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จึงมีความเร่งด่วนและสำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบการขนส่งให้ศักยภาพในการสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบการขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ทั้งทางอากาศ ทางบก อีกทั้งยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีลักษณะงานที่มีความซับซ้อนมาก เช่น งานสำรวจและออกแบบด้านงานทาง ซึ่งต้องออกแบบจุดเชื่อมทางแยกกับถนนสายหลักของกรมทางหลวงหรือจุดตัดกับโครงข่ายระบบคมนาคมอื่น ตลอดจนคัดเลือกแนวสายทางใหม่โดยจะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน และต้องมีการเวนคืนพื้นที่ประชาชนเพื่อให้ได้เขตทางและแนวสายทางใหม่ที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง งานสำรวจ วิเคราะห์และคาดการณ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร รวมไปถึงงานออกแบบโครงสร้างสะพานบริเวณทางแยกต่างระดับหรืองานออกแบบโครงสร้างอื่น ๆ


วัตถุประสงค์

1) ศึกษาและคัดเลือกแนวสายทางและ/หรือ รูปแบบที่เหมาะสม และศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ของโครงการ
2) สำรวจและออกแบบ และประมาณราคา ขอถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร พร้อมโครงสร้างต่างระดับ จำนวน 4 แห่ง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถของการขนส่งในจังหวัดสงขลา ให้สามารถรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้า
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค สนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
4) รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง พัฒนาศักยภาพให้พื้นที่รอบที่ตั้งโครงการ
5) เพื่อบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง และแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยก และพัฒนาเป็นทางลัด (By Pass) ทางเลี่ยง (Short Cut) ระหว่างอำเภอ จังหวัด